Piața Universității, București / University Square, Bucharest / Place de L’universite, Bucarest

Piața Universității este probabil cea mai cunoscută piață din România, constituind ,,kilometrul zero” al rețelei de șosele a țării. Aflată în centrul Bucureștiului, ea este poate cel mai reprezentativ loc al capitalei, fiind realizată într-un stil care încurajează modernizarea urbană și având puternice influențe pariziene.

Piața este construită astfel încât să delimiteze axele nord-sud și est-vest ale orașului, după modelul hausmannian. Aceasta își are originile încă din secolul al XV-lea, când aici se găsea marginea nordică a târgului din București. Au trecut 200 de ani până când Piața a intrat în perimetrul orașului, iar în jurul ei au apărut tot felul de ateliere meșteșugărești sau clădiri cu profil comercial, devenind chiar și cel mai important punct cultural al orașului, datorită înființării Școlii Domnești de către Șerban Cantacuzino. Ulterior, aceasta a fost transformată în Academia Domnească și, în 1818, a primit numele de Școala Națională de la Sf. Sava.

În 1857 incepe construirea clădirii Universității, conform planurilor lui Alexandru Orescu, aceasta fiind inaugurată 12 ani mai târziu. Ulterior vor fi construite și corpurile laterale, între 1912 și 1926.

De-a lungul timpului, Piața Universității a servit ca loc de promenadă pentru locuitorii orașului, având în centrul ei un monument dedicat lui I.C. Brătianu, care a și dat numele pieței pentru o bună bucată de timp. De altfel, o altă denumire a Pieței Universității este Piața 21 Decembrie 1989, în memoria victimelor din timpul Revoluției de atunci. De altfel, acesta este și motivul pentru care Piața Universității este atât de cunoscută în România: ea reprezintă un simbol al democrației, al eliberării țării de sub jugul comunist, și este văzută ca unul din locurile cele mai apropiate, ca stil arhitectural și aspect, de țările occidentale.

În Piața Universității sau în apropierea acesteia regăsim o mulțime de monumente istorice importante și clădiri reprezentative ale Bucureștiului: Teatrul Național ,,Ion Luca Caragiale”, Universitatea București, Palatul Șuțu, Statuia lui Mihai Viteazul, hotelul Intercontinental sau clădirea BCR.

În anul 2010 a început aici construcția unui garaj subteran. Odată cu avansarea săpăturilor însă, specialiștii și constructorii au avut surpriza să descopere fragmente de ziduri și schelete omenești, părți integrale ale clădirii Academiei Domnești, întemeiată aici în 1694 de către Constantin Brâncoveanu.

Piața Universității este locul care oferă cea mai pură reprezentare a Bucureștiului de ieri și de azi. Clădirile impozante, oamenii grăbiți, arhitectura și aspectul modern al locului: toate se împletesc pentru a forma imaginea unei capitale care tânjește să se apropie de Occident, fără să-și piardă însă identitatea.

ENGLISH

University Square is probably the best-known square in the entire country, being the “zero Kilometer” of the entire network of roads of Romania. Situated in the center of Bucharest, it is probably the most representative location of the Capital, being realized in a style that encourages urban modernization and having some strong Parisian influences.

The square is built in a way that it delimits the north-south and east-west axis of the city, following the hausmannian model. The square’s origins go as far back as the 15th century, when here laid the northern margin
of the fair of Bucharest. Two hundred years passed by until the Square was contained in the perimeter of the city, and around it lots of shops or buildings with a commercial profile have appeared. It even became the most important cultural point in the city, because of the founding of Școala Domnească by Șerban Cantacuzino. Afterwards, it was transformed into Academia Domnească and, in 1818, received a new name – The National School from Sf. Sava.

In 1857, the construction for the University building starts, under the supervision of the architect Alexandru Orescu. The building is inaugurated 12 years later and new blocks will be added to it, in 1912 and 1926.

For a long time, University Square served as a walking spot for the citizens of Bucharest, and in its’ center was a monument dedicated to I.C. Brătianu, who even gave the name to the square for a good amount of time.

Actually, another name of the University Square is December 21st 1989 Square, as a reminder of the victims from the Revolution of that year. This is the reason why this square is so well-known throughout Romania: it represents
a symbol of democracy, of the liberation of our country from the communist regime and it is seen as one of the places that resemble the most, in architecture and its aspect, western countries.

There are a lot of historical monuments and representative buildings of Bucharest in or nearby University Square: The National Theatre ”Ion Luca Caragiale”, the University of Bucharest, Suțu Palace, the statue of Mihai Viteazul,
the Intercontinental Hotel or the BCR building.

In 2010, the construction of an underground parking lot started here. However, as the digging went on, the constructors had the surprise to find fragments of walls and human bones, parts of the building of Academia Domnească, founded here in 1694 by Constantin Brâncoveanu.

University Square is the place that could show you the purest representation of Bucharest – then and now. The imposing buildings, the people rushing everywhere, the architecture, and the modern look of the place: they all come together to form the image of a capital that longs to be close with its’ Western brothers and sisters, without losing its’ identity.

FRANCAIS 

La Place de l’Université est probablement la place la plus connue de tout le pays, étant le «kilomètre zéro» de tout le réseau de routes de la Roumanie. Situé au centre de Bucarest, il s’agit probablement de l’emplacement le
plus représentatif de la capitale. Il a été conçu dans un style qui encourage la modernisation urbaine et possède de fortes influences parisiennes.

La place est construite de manière à délimiter les axes nord-sud et est-ouest de la ville, selon le modèle hausmannien. Les origines de la place remontent au 15ème siècle, quand se posait ici la marge nord de la foire de Bucarest.
Deux cents ans se sont écoulés jusqu’à ce que la place soit contenue dans le périmètre de la ville. De nombreux magasins ou immeubles à profil commercial ont fait leur apparition. Il est même devenu le point culturel le plus important de la ville, en raison de la fondation de Școala Domnească par Șerban Cantacuzino. Après cela, l’établissement a été en Academia Domnească et, en 1818, a reçu un nouveau nom – L’école nationale de St. Sava.

En 1857, la construction du bâtiment de l’Université commence sous la supervision de l’architecte Alexandru Orescu. Le bâtiment est inauguré 12 ans plus tard et de nouveaux blocs y seront ajoutés en 1912 et 1926.

Pendant longtemps, la place de l’Université a été un lieu de promenade pour les citoyens de Bucarest et, dans son centre, se trouvait un monument dédié à I.C. Brătianu, qui a même donné le nom à la place pendant un bon bout
de temps.

En fait, la place de l’université porte également le nom de Place du 21 décembre 1989, pour rappeler les victimes de la Révolution de cette année-là. C’est la raison pour laquelle cette place est si connue dans toute la Roumanie: elle représente un symbole de la démocratie, de la libération de notre pays par le régime communiste et elle est considérée comme l’un des lieux qui se ressemblent le plus, en architecture et en aspect, aux pays occidentaux.

Il y a beaucoup de monuments historiques et de bâtiments représentatifs de Bucarest sur la place de l’université ou à proximité: le théâtre national «Ion Luca Caragiale», l’université de Bucarest, le palais Suțu, la statue de Mihai Viteazul, l’hôtel Intercontinental ou le bâtiment BCR.

En 2010, la construction d’un parking souterrain a commencé ici. Cependant, au fur et à mesure des fouilles, les constructeurs eurent la surprise de trouver des fragments de murs et d’os humains, des parties du bâtiment de
l’Academia Domnească, fondé ici en 1694 par Constantin Brâncoveanu.

La Place de l’Université est l’endroit qui peut vous montrer la représentation la plus pure de Bucarest – d’hier à aujourd’hui. Les bâtiments imposants, les gens qui se précipitent partout, l’architecture et l’aspect moderne du lieu: ils s’unissent pour former l’image d’une capitale qui aspire à être proche de ses frères et soeurs occidentaux, sans perdre son identité.

Font Resize