Universitatea din Iași

Universitatea Alexandru Ioan Cuza nu este doar instituția emblemă a învățământului ieșean ci este prima instituție de învățământ superior modern a României, inaugurată la 26 octombrie 1860, în plină euforie generată de proaspăta Unire a Țării Românești cu Moldova. Încă de la inaugurare Universitatea a pornit pe drumul progresului continuu, evoluția sa remarcabilă conferindu-i un loc de cinste în rândul instituțiilor europene de același calibru. Poziționarea sa într-unul din cartierele istorice ale Iașului, cartierul Copou, precum și aspectul maiestos al clădirii fac ca Universitatea să fie populară nu doar în rândul celor ce aspiră la un proces de educare la standarde academice ci se regăsește și în topul preferințelor celor ce vizitează frumosul oraș Iași. Palatul Universității, actualul corp A, a cărui intrare monumentală este păzită metaforic de doi lei, deveniți simboluri ale clădirii, îmbină cu succes stilul clasic cu cel baroc, după trendul eclectic al vremii. Construit între 1893 și 1897 după planurile arhitectului Louis le Blanc și extins în perioada interbelică, palatul s-a bucurat de o inaugurare pe măsură, înnobilată de prezența regelui Carol I și a Reginei Elisabeta. Ulterior, în prima jumătate a secolului XX au fost construite noi corpuri.

În centrul palatului universitar tronează o aulă de trei sute de locuri unde au loc evenimente culturale sau întâlniri ale mediului universitar. Biblioteca de la primul nivel este o adevărată poezie arhitecturală prin extraordinarele frize decorative ce o îmbogățesc fiind considerată una dintre cele mai frumoase biblioteci din lume. “Sala pașilor pierduți” situată pe culoarul de intrare al aripei din dreapta este o amplă operă de artă, 300 mp decorați cu 19 fresce realizate de renumitul pictor român Sabin Bălașa în tehnica secco, cu o cromatică ce amintește de misteriosul albastru de Voroneț și inspirate din istoria și spiritualitatea poporului român. În anul 2002 Sabin Bălașa desăvârșește Aula Magna “Mihai Eminescu” din incinta Universității dăruindu-i o impresionantă frescă, “Galaxia iubirii” o “radiografie a universului eminescian”, adevărată capodoperă a picturii românești.

The Alexandru Ioan Cuza University is not only
the emblem institution of the Iași education,
it is the first modern higher education institution
of Romania, inaugurated on 26 October
1860, in full euphoria generated by the fresh
union of Wallachia with Moldova.
Since its inauguration, the University has
embarked on the path of continuous progress,
its remarkable evolution giving it a place of
honor among the European institutions of the
same caliber.
Its location in one of the historical districts of
Iaşi, the Copou district, as well as the majestic
appearance of the building make the University
popular not only among those who aspire to
an educational process to academic standards,
but is also found in the top of the preferences
of those who visit the beautiful city of Iași.
The Palace of the University, the current body
A, whose monumental entrance is metaphorically
guarded by two lions, now symbols of
the building, succesfully combines the classic
style with the Baroque, according to the eclectic
trend of the time.
Built between 1893 and 1897 according to the
plans of Louis le Blanc and expanded in the
interwar period, the palace enjoyed an inaugural
presence, ennobled by the presence of
King Carol I and Queen Elisabeta. Subsequently,
new bodies were built in the first half of the
20th century.
In the center of the university palace there is
a three hundred-seat auditorium where cultural
events or university meetings take place.
The first floor library is a true architectural
poetry through the extraordinary decorative
friezes that enrich it, being considered one of
the finest libraries in the world.
The ”Hall of the Lost Steps”, located on the
entrance of the right wing is an ample work
of art, 300 square meters decorated with 19
frescoes made by the famous Romanian painter
Sabin Bălașa in the secco technique, with a
color that reminds of the mysterious blue of
Voroneţ and inspired by the history and spirituality
of the Romanian people.
In 2002, Sabin Bălașa completes Aula Magna
“Mihai Eminescu” from the University, giving
it an impressive fresco, “The Galaxy of Love”,
a “radiography of the Eminescian universe”, a
true masterpiece of the Romanian painting.

L’Université Alexandru Ioan Cuza n’est pas
seulement l’institution emblématique de
l’enseignement de Iași, elle est également
la première institution d’enseignement
supérieur moderne de Roumanie, inaugurée
le 26 octobre 1860, en pleine euphorie engendrée
par la nouvelle union de la Valachie et de
la Moldavie.
Dès son inauguration, l’Université s’est engagée
sur la voie du progrès continu, son
évolution remarquable lui donnant une place
d’honneur parmi les institutions européennes
du même calibre.
Son emplacement dans l’un des quartiers
historiques de Iaşi, dans le quartier de Copou,
ainsi que l’apparence majestueuse du
bâtiment rendent l’Université populaire non
seulement parmi ceux qui aspirent à un processus
d’enseignement universitaire mais il
se trouve également parmi les préférences de
ceux qui visitent la belle ville de Iași.
Le Palais de l’Université, l’actuel corps A, dont
l’entrée monumentale est métaphoriquement
gardée par deux lions, devenus des symboles
de l’édifice, combine avec succès les styles
classique et baroque, selon la tendance éclectique
de l’époque.
Construit entre 1893 et 1897 selon les plans
de Louis le Blanc et élargi dans l’entre-deux
guerres, le palais a bénéficié d’un rendez-vous
inaugural, ennobli par la présence du roi Carol
I et de la reine Elisabeta. Par la suite, de nouveaux
corps ont été construits dans la première
moitié du XXe siècle.
Au centre du palais de l’université on trouve
un amphithéâtre de trois cents places où on
organise des manifestations culturelles ou des
réunions universitaires. La bibliothèque du
premier étage est une véritable poésie architecturale
à travers d’extraordinaires bandes
décoratives qui l’enrichissent, considérée
comme l’une des plus belles bibliothèques du
monde.
« La Salle des Pas Perdus » située dans le
couloir d’entrée de droite est une vaste oeuvre
d’art, 300 mètres carrés décorés de 19 fresques
réalisées par le célèbre peintre roumain Sabin
Bălașa selon la technique du secco, avec une
chromatique qui rappelle le bleu mystérieux
de Voroneţ et qui est inspirée par l’histoire et
la spiritualité du peuple roumain.
En 2002, Sabin Bălaşa achève l’Aula Magna
« Mihai Eminescu » de l’Université, lui donnant
une fresque impressionnante, la «Galaxie
de l’Amour» une «radiographie de l’univers
éminescien», un véritable chef-d’oeuvre de la
peinture roumaine

Font Resize